

Categorieën

HOE GAAT MTT MODELSHOP OM MET UW PRIVÉ GEGEVENS (AVG)


Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20-08-2019.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van MTT Modelshop. U dient zich ervan bewust te zijn dat MTT Modelshop niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

MTT Modelshop.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens 

https://www.mttmodelshop.com/ 


Over ons privacybeleid (AVG) 

MTT Modelshop geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het 
verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze 
diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan 
derden. 
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van MTT 
Modelshop. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17/05/2018, met het publiceren van een 
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u 
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze 
gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens 
opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u 
aan ons verstrekte persoonsgegevens. 
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u 
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 


Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke 
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 


Webwinkelsoftware  

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCV Shop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze 
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCV Shop heeft toegang tot uw 
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. 
CCV Shop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende 
beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te 
verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of 
opgeslagen. 


Webhosting  

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van CCV Shop. CCV Shop verwerkt 
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij 
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. CCV Shop heeft 
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw 
persoonsgegevens te voorkomen. CCV Shop is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 


E-mail en mailinglijsten  

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van CCV Shop. Deze partij heeft 
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze 
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. CCV Shop heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons 
e-mailverkeer vertrouwelijk.  

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van CCV Shop en Gmail. Deze partij 
heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en 
onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. CCV Shop / Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij 
behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. 


Payment processors  

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het 
platform van CCV Pay en Paypal. CCV Pay en Paypal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens 
zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. CCV Pay en Paypal heeft passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. CCV Pay en Paypal behoudt zich het recht voor uw 
gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) 
gegevens met derden te delen. CCV Pay en Paypal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling 
(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. 
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens 
van toepassing op de onderdelen van CCV Pay en Paypal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. CCV Pay en Paypal 
bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de 
diensten van PostNL en/of DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en 
woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de 
overeenkomst. In het geval dat PostNL en/of DPD onderaannemers inschakelt, stelt PostNL en/of DPD uw gegevens ook aan deze partijen 
ter beschikking. 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken 
gebruik van de diensten van PostNL en/of DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij 
uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL en/of DPD delen. PostNL en/of DPD gebruikt deze gegevens alleen ten 
behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL en/of DPD onderaannemers inschakelt, stelt 
PostNL en/of DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 


Facturatie en boekhouden  

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van 
CCV Shop. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze 
gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie 
en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van CCV Shop. Wij delen uw naam, adres en 
woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het 
administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. 
MTT Modelshop en CCV Shop is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MTT Modelshop / CCV Shop gebruikt uw 
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.  


Doel van de gegevensverwerking  / Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de 
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor 
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek op 
een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden 
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. 
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed 
of wettelijke verplichting. 


Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening 
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen 
persoonsgegevens. 


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan MTT Modelshop op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen 
van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij 
gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen 
verzetten. 


Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft 
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten 
als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw 
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw 
opdracht hebben vervaardigd. 


Uw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met 
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke 
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. 


In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds 
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te 
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in 
het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van 
gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. 


U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij 
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 


Inzagerecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe 
herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U 
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons 
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich 
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 


Rectificatierecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe 
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor 
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij 
u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 


Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe 
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. 
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij 
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 


Recht op overdraagbaarheid 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe 
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze 
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt 
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij 
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid 
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van 
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 


Recht van bezwaar en overige rechten 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of 
in opdracht van MTT Modelshop. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in 
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van 
gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 


U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden 
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening 
dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 


Cookies 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze 
privacyverklaring. 


Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest 
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met 
betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

MTT Modelshop
Zwinweg 34
0655375997
Contactpersoon voor privacyzaken
F. van Veen

info@mttmodelshop.com

 

LEES ONZE NIEUWSBRIEF
googlebbf621f66e3f121e.html